Magyarországi reneszánsz építőművészet

Könyvek

Magyarországi reneszánsz építőművészet

120 oldalon több, mint 200 fotó, Búzás Gergely szakszerű szövegével készült.

A reneszánsz építészet megjelenése Magyarországon egyértelműen a királyi udvarhoz köthető. I. Mátyást Itáliából érkező felesége, Aragóniai Beatrix ösztönözte az építészeti reprezentáció eszközeinek alkalmazására, bár ebben szerepet játszhatott Hunyadi Mátyás nagy elődjének, Luxemburgi Zsigmondnak a példája is. Ez azonban önmagában még nem szükségszerűen eredményezte volna a reneszánsz formák megjelenését a királyi építkezéseken. Ebben – úgy tűnik – nem Beatrix közvetlen befolyását kell feltételeznünk, hiszen egyetlen adatot sem ismerünk, amely arra vallana, hogy ő maga hívott volna itáliai mestereket Magyarországra. Jelentősebb lehetett a közvetett szerepe: talán az építőmesterek között is akadtak olyanok, akik – a humanista Antonio Bonfinihez hasonlóan – az olasz királyné hírére indultak el szerencsét próbálni a magyar királyi udvarba.

Ez azonban valószínűleg önmagában kevés lett volna az itáliai stílus magyarországi meghonosodásához. Szükség volt arra az eleven kapcsolatra, amely már Beatrix érkezése előtt, elsősorban hadiépítészek magyarországi tevékenysége révén kialakult, csakhogy I. Mátyás nagy palotaépítkezéseinek beindulásával egy új műfajra is kiterjedhetett. Mindemellett a Mátyás-kori reneszánsz meglehetősen korlátozott jelenség volt. Mátyás király uralkodása alatt Magyarországon, jelenlegi ismereteink szerint, egyetlen tisztán reneszánsz stílusú épület sem épült. A reneszánsz stílusban dolgozó kőfaragók, ácsok és más mesterek, gótikus stílusban dolgozó társaikkal együtt, főleg régebbi épületek átalakításán, díszítésén tevékenykedtek. A kor két modern stílusirányzata, a késő gótika és a reneszánsz ugyanazon építkezéseken, egymás mellett élt, de nem keveredett egymással. A két stílust alkalmazó kőfaragócsoportok egyelőre még nem tanulták meg egymás formakincsét. Az épületek sokkal inkább tekinthetőek késő gótikusaknak; rajtuk a reneszánsz elemek elsősorban ornamentumok voltak. Ugyanakkor szembeötlő az a folyamat, amely már a Mátyáskoron belül is a reneszánsz motívumok szerepének fokozatos megváltozásáról tanúskodik. Míg Visegrádon és Tatán még nincsenek reneszánsz homlokzati elemek, csak szobrászati művek, illetve lodzsák, addig a kissé későbbi budai építkezéseken már nagy számban készültek reneszánsz nyíláskeretek, sőt – legalábbis a tervek szintjén – teljes homlokzatok is.

Csak Mátyás király halála után teljesedett ki az a folyamat, amely elvezetett az első, teljes egészében reneszánsz épületek, a nyéki királyi villa és az esztergomi Bakócz-kápolna megszületéséhez. Emellett a minőségi változás mellett azonban egy mennyiségi változás is végbement a Jagelló-korban. Hunyadi Mátyás korában az erős királyi hatalom, a magas adók nemigen tették lehetővé, hogy a király és néhány gazdag főpap mellett más is túlságosan költséges luxusépítkezésekbe fogjon. Ezek a politikai és gazdasági körülmények azonban 1490-ben megváltoztak. A király politikai és gazdasági erejének hanyatlásával fordított arányban növekedett az arisztokrácia, a nemesség, az egyház és a városok gazdagsága és építőkedve. Ezért míg a Mátyás-korban a reneszánsz jobbára csak a királyi udvarra és annak legszűkebb környezetére: a királyné és néhány humanista műveltségű főpap udvarára korlátozódott, a Jagelló-korban az új stílus fokozatosan teret nyert az egész országban. A reneszánsz építészet iránti igény növekedésével először a királyi építkezéseken működő kőfaragók, építőmesterek megrendeléseinek a száma nőtt.

Tartalom
Bevezetés
Mátyás király kora
Visegrád és Tata
Buda
Beatrix királyné esztergomi építkezései
Egyházi központok
A Jagelló – kor
A nyéki királyi villa
A budai-nyéki műhely hatása
A simontornyai vár
A siklósi vár
Esztergomi építkezések a XVI. század első negyedében
A Jagelló-kor vidéki építészete
A Jagelló-kor hadiépítészete
Síremlékek
A késő reneszánsz
I. (Szapolyai) János király kora
A XVI. század második fele és a XVII. század
Összefoglalás
Irodalom

Szöveg: Búzás Gergely – magyar
Fotó: Bagyinszki Zoltán
Műszaki vezető: Juhász Valéria
Kiadó: Tóth kiadó Debrecen-Tóth Csaba
Címlap: Sárospataki vár 

Vélemény, hozzászólás?